sadhu IV at shivaratri, pashupathinat, nepal

sadhu IV at shivaratri, pashupathinat, nepal